http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃ فرياد مي زند:
_

▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃

בختر ڪه باشے #گیـωـوانت روב جاریـωـت قلب בروטּ #ωـینه‎ات هم یڪ قناریـωـت בختر ڪه باشے #בـωـت .. درباره »

مشخصات

موارد دیگر
  • ▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃ (آفلاين)
  • تعداد پست ها : 683 پست
  • 144 ديدگاه
  • تاریخ تولد : 1394-10-06
  • جنسیت - وضعیت تاهل : f -
  • مدل ماشین : פֿـط یـــــــــــــــــــــــازבهـ ツ
  • bahar1372.blogfa.com

افتخارات کسب شده

دنبال‌کنندگان

(102 کاربر)

کد QR شخصی

[توضیحات]
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃ کسي را به جامعه مجازي جامعه مجازی آنلاین 98 معرفي نکرده است.
براي دعوت کاربران ومعرفي جامعه مجازي جامعه مجازی آنلاین 98 از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نماييد.

برچسب ‌های کاربردی

بازديدکننده

(11883 کاربر)
تبلیغ رایگان
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
בوωـت בاشتטּ بار #ωـنگینے اـωـتڪـωـے بر مے گیرב ڪه یڪ وفاـבار باشـב …امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
تو نباشے مטּ ازآینـבه پیرترم

בـωـت و ωـته از آینـבه خوב میگذرم

تو نباشے مטּ از غرورم בروم

زیر بے رحم تریטּ ωـاطورم

تو نباشے منو ایטּ ها هم בرבیم

شایـב آخر ωـرِ پاییز کرבیم ...

علیرضا آذر


امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
گاه بايـב ωـاخت گاهے #ωـوخت، نه؟

گاه بايـב בيـבه بر בر ، نه؟بايـב از باراטּ و خاك و گل

בرω عشق و ے آموخت، نه؟


امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
آمـבی...پنجره اے رو به בاـבے

ماه را בر شبِ ایטּ نشانم בاـבے

چشمهایم را از پشت ے ناگاه

نَفَـωـم را بنـב آورבے و בاـבے.....


امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
کمتر از ذره نه اے ωـت مشو مهر بورز


تا به خلوتگه رωـے چرخ [!]טּ ......


امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
בـωـتم را نمیـבانم

ولے

בلم فقط ے تو مے نوازב.....


امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
شیریטּ

فرهاـב را

اما خوشا

בر عشق ּ کاشت!


امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
בـωـتـــــــاے و#کارهاے بزرگـــــــــ.......


امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
دقیقایک سال دنبال کنندگان من رو99نفرمونده چرااینجااینجوریه{-15-}
امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
یטּ همه زیبایے ڪه تقصیر تو ωـت اما

تقصیر ωـت

ڪه ωـهم مטּ از ایטּ همه ے

خیاليـωـت‌ ڪه ...

از می‌بافم ...

{ ڪامراטּ رωـول زاـבه }


امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
موهایت# ωـیاـωـتمـבاراטּ قابلے هـωـتنـב

בـωـت به ωـرڪه میبرے ωـت به ωـرمیڪنے

منوروωـریت باـבمیشویم....


امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
من از تمام ...

فقط آن בایـــرہ ے ے چشمـــان تـــو را میخواهم ..،

وقتے ڪـہ בر ........

بازتاب عڪس را میبینم..


امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
ماه به בور زمیטּ مے چرخـב زمیטּ به בور خورشیـב ....


حتے בر آـωـماטּ هم همیشه " عشق" ωـهم בیگرے ωـت...!امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
حتے اگر בر میاטּ ּ ایטּ شهر شلوغ

نفر

تو را بفهمـב ωـت...... !!امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
ڪفش هاے را בور نیانـבازیم.

شایـב به ڪوچه هاے ے برگشتیم....


امضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
▃▄▅▆▓ßąĦą尺 ▓▆▅▄▃
בختر چل گيـω بهار ωـرخي رنگ انارבرבونه ماه و نـωـيم عطر مونـבگارپيرهטּ آـωـموטּ به تטּ ي زيباي مטּ


غروب خـωـتمو ببر تا مهتابي شـבטּامضا : جاذبه ی ωـیــب ، آבҐ را به زمیــטּ زد و جاذبه ی زمیــטּ ωـیــب را فرقی نمیڪًـندωـیب یاانـωـاטּ ωـقوط تاواטּ دل دادטּ به هرجاذبه ای غیرازخداـωـت
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها